หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 

มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา

 
พันธกิจ
 
    มุ่งเน้นการทำแผนชุมชนโดยภาคประชาชน
    กระจายอำนาจลงสู่ภาคประชาชน
    มุ่งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
    มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมบริการประชาชน
    มุ่งเน้นความมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดำรงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
    มุ่งพัฒนาสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
    ให้ความสำคัญต่อเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รับสวัสดิการตามอำนาจหน้าที่อย่างทั่วถึง
    มุ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
    ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาทางด้านสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
  กลยุทธ์
 
    ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
    พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน
    ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
    ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงซ่อมแชมไฟฟ้าสาธารณะ
    ดำเนินการเพื่อขยายเขตไฟฟ้า โดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ทักษะการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
    ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งนอกและในระบบ
    สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
    การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมกิจกรรมทางนันทนาการและงานกีฬา
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชน
    เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
    จัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวขน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคม
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประขาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วม
    พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรขององค์กร
    ดำเนินการจัดหา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
    ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ และการป้องกันมลพิษ
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่สาธารณะสภาพภูมิทัศน์ที่ดี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-305-6326
สายตรงปลัด
โทร : 038-632-467
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-632-467 โทรสาร : 038-632-467 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
จำนวนผู้เข้าชม 20,396 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10