หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
" มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา "
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยยาง
 
  พันธกิจ
 
    เน้นการทำแผนชุมชนโดยภาคประชาชน
    กระจายอำนาจลงสู่ภาคประขาชน
    พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
    พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมบริการประชาชน
    เน้นความมีคุณภาพขีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดำรงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
    พัฒนาสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
    ให้ความสำคัญต่อเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้รับสวัสดิการตามอำนาจหน้าที่อย่างทั่วถึง
    ให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
    ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์
 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การพัฒนาด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ
    การพัฒนาทางด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  กลยุทธ์
 
    ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
    พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน
    ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
    ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
    ดำเนินการเพื่อขยายเขตไฟฟ้า โดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาขน ทักษะการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
    ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งนอกและในระบบ
    สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
    การส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมกิจกรรมทางนันทนาการและงานกีฬา
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมให้กับประชาชน
    เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
    จัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคม
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเน้นการมีส่วนร่วม
    พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรขององค์กร
    ดำเนินการจัดหา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องไช้วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานรวมทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
    ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ และการป้องกันมลพิษ
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่สาธารณะสภาพภูมิทัศน์ที่ดี