ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
น้ำประปา ( 0 )
0.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( 1 )
100.00%