หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.huay-yang.go.th/or...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huay-yang.go.th/st... https://www.huay-yang.go.th/st... ลิ้งค์ที่ 1 คณะผู้บริหาร
ลิ้งค์ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.huay-yang.go.th/pr...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huay-yang.go.th/co...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.huay-yang.go.th/pr...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huay-yang.go.th/ne...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.huay-yang.go.th/we... https://www.facebook.com/messa...
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... https://www.facebook.com/messa...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.huay-yang.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.huay-yang.go.th/pr...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.huay-yang.go.th/pr...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.huay-yang.go.th/pr...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.huay-yang.go.th/pr...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.huay-yang.go.th/pr...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.huay-yang.go.th/pr...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... ลิ้งค์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ
ลิ้งค์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอรับบริการถังขยะ
ลิ้งค์ที่ 3 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ลิ้งค์ที่ 4 แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.huay-yang.go.th/ne...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.huay-yang.go.th/pr...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.huay-yang.go.th/pr...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.huay-yang.go.th/pr...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.huay-yang.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huay-yang.go.th/pr... https://www.huay-yang.go.th/pr... ลิ้งค์ที่ 1 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลิ้งค์ที่ 2 หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรรีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huay-yang.go.th/pr...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.huay-yang.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.huay-yang.go.th/pr...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.huay-yang.go.th/ne...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.huay-yang.go.th/pr...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.huay-yang.go.th/pr...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huay-yang.go.th/pr...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.huay-yang.go.th/pr...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.huay-yang.go.th/pr...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.huay-yang.go.th/pr... https://www.huay-yang.go.th/pr... ลิ้งค์ที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
ลิ้งค์ที่ 2 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.huay-yang.go.th/pr...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.huay-yang.go.th/pr... https://www.huay-yang.go.th/pr... https://www.huay-yang.go.th/ne... ลิ้งค์ที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ลิ้งค์ที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม
ลิ้งค์ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2566
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.huay-yang.go.th/pr...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 038-632-467 โทรสาร : 038-632-467 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
จำนวนผู้เข้าชม 20,382 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10