หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว1151 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ดู : 2)  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
รย 0023.6/ว1137 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ประเทศไทย รอบที่3(76จังหวัด) (ดู : 24)  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
รย 0023.6/ว1144 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ดู : 16)  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
รย 0023.3/ว1133 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (ดู : 11)  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
รย0023.2/1129 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 2)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.5/ว1130 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.4/4097 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 9 (ดู : 26)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.ว1111 การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 (ดู : 8)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.1/ว1108 ตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวารของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (ดู : 12)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.4/ว1098 การคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี2567 ชุดที่10 (ดู : 23)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.2/ว91 สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 (ดู : 23)  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.3/ว1076 การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบโล่รางวัล (ดู : 2)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.3/ว1073 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ดู : 3)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.3/ว1075 แจ้งเพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ดู : 3)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.4/ว1048 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ (ดู : 5) [ เอกสาร1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.6/ว1047 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดู : 8)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.2/ว1068 แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้สภาพปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ (ดู : 5)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย0023.2/ว1067 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ (ดู : 4)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.4/ว1002 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่อปท. (ดู : 15)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
รย 0023.6/ว1052 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 690