หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
     
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง แบ่งประเภทผู้ประกอบอาชีพ ดังนี้
  อาชีพทำสวน คิดเป็นร้อยละ 60
  อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 31
  อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5
  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 4
แรงงานส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกอบอาชีพรับจ้างทำสวน ทำไร่ โรงงาน ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานคนไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า
 
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ด้านตะวันตกของอำเภอแกลง
 
 
ภูมิอากาศ
     
  ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
  ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม
  ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  วัด จำนวน 2 แห่ง
    วัดคงคาวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
    สำนักสงฆ์เนินทราย 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประชากรส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำบุญตักบาตรในวัน และเทศการสำคัญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สำคัญที่ยังคงดำรงรักษาไว้ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 20 - 21 เมษายน ของทุกปี จะมีการทำบุญส่งทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยยาง
 
 
การศึกษาในตำบล
       
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนวัดคงคาวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    โรงเรียนห้วยยางศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง
  จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
  การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
       
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
 
การคมนาคม
       
การคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง
  ทางงหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 คือ ถนนสุขุมวิท ผ่านตำบล
  ทางหลวงชนบท จำนวน 3 สาย ได้แก่
    สายสุขุมวิท - ห้างญวน  
    สายสุขุมวิท - เขาหินแท่น  
    สายห้วยยาง - เนินหย่อง  
 
  ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย
    หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย
    หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย
    หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย
    หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย
    หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย
  ถนนตามแนวทางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 68 สาย
    หมู่ที่ 1 จำนวน 6 สาย
    หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย
    หมู่ที่ 3 จำนวน 9 สาย
    หมู่ที่ 4 จำนวน 9 สาย
    หมู่ที่ 5 จำนวน 13 สาย
    หมู่ที่ 6 จำนวน 8 สาย
    หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย
    หมู่ที่ 8 จำนวน 8 สาย
    หมู่ที่ 9 จำนวน 8 สาย
 
 
แหล่งน้ำ
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลองคา ผ่านหมู่ที่ 1, 6, 7 ยาวประมาณ 2,500 เมตร
  คลองน้ำเขียว ผ่านหมู่ที่ 2 ยาวประมาณ 3,000 เมตร
  คลองห้างญวณ ผ่านหมู่ที่ 5, 9 ยาวประมาณ 3,000 เมตร
  คลองหลอด ผ่านหมู่ที่ 3 ยาวประมาณ 1,500 เมตร
  คลองวังด้วน ผ่านหมู่ที่ 4 ยาวประมาณ 2,200 เมตร
  คลองวังหิน ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 6, 8 ยาวประมาณ 4,000 เมตร
  คลองประชาสงเคราะห์ ผ่านหมู่ที่ 6 ยาวประมาณ 1,200 เมตร
  คลองเต้าปูนหาย ผ่านหมู่ที่ 5, 9 ยาวประมาณ 1,000 เมตร
  คลองวังหว้า ผ่านหมู่ที่ 2, 5, 9 ยาวประมาณ 5,000 เมตร
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ บ่อโยก บ่อน้ำเพื่อการอุบโภคบริโภค บ่อน้ำในไร่นาเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ยังมีสระน้ำสาธารณะ ดังนี้
  สระน้ำสาธารณะบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 1
  สระน้ำสาธารณะบ้านนายสอน หมู่ที่ 1
  สระน้ำสาธารณะบ้านคลองคา หมู่ที่ 1
  สระน้ำสาธารณะบ้านน้ำเขียว หมู่ที่ 2
  สระน้ำสาธารณะบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3
  สระน้ำสาธารณะสุดใจ หมู่ที่ 3
  สระน้ำสาธารณะบ้านนายแป๊ด หมู่ที่ 3
  สระน้ำสาธารณะชลประทาน (มาบคลุ้ม-หินลับ) หมู่ที่ 3
  สระน้ำสาธารณะบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 3
  สระน้ำสาธารณะบ้านเขาชากกรูด หมู่ที่ 4
  สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 1) หมู่ที่ 4
  สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 2) หมู่ที่ 5
  สระน้ำสาธารณะบ้านห้างญวณ (สระที่ 3) หมู่ที่ 5
  สระน้ำสาธารณะบ้านชากตาด้วง หมู่ที่ 6
  สระน้ำสาธารณะ รพช. หมู่ที่ 8
  สระน้ำสาธารณะบ้านชากพรวด (สระที่ 1) หมู่ที่ 8
  สระน้ำสาธารณะบ้านชากพรวด (สระที่ 2) หมู่ที่ 8
  สระน้ำสาธารณะบ้านท่ามะกัก (สระที่ 1) หมู่ที่ 9
  สระน้ำสาธารณะบ้านท่ามะกัก (สระที่ 2) หมู่ที่ 9
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
  ฝาย จำนวน 23 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,021 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 23 แห่ง
  บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 6 แห่ง
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
อยู่ในการควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังประสบปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอบางจุด
 
 
ประปาในตำบล
 
มีระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ครอบคลุมครัวเรือนในตำบล คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล
 
 
การสื่อสารในตำบล
     
  โทรศัพท์
    ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีโทรศัพท์สาธารณในพื้นที่
  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบสห้วยยาง ได้ใช้เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า โดยใช้ถนนสุขุมวิท และใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
         
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 แห่ง
  กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 แห่ง