นายบุญธรรม บุญมา
นายก อบต.ห้วยยาง

สายตรงนายก อบต.
โทรฯ 081-305-6326

 ฟอรัม  ข้อมูลทั่วไป  โครงสร้าง อบต ห้วยยาง  อำนาจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร อบต ห้วยยาง  สภา อบต ห้วยยาง กิจกรรมของ อบต ห้วยยาง กระดานข่าว อบต ห้วยยาง
 ส่วนราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ กองทุน สปสช.อบต.ห้วยยาง ศูนย์พระมหาชนก อบต.ห้วยยาง
 เอกสารเผยแพร่
ประกาศ อบต.ห้วยยาง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สภาฯ อบต.ห้วยยาง กฏหมาย ระเบียบ บทความ เอกสารเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบของสภาฯ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมสภา อบต. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ฯลฯ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-2566
ศูนย์บริการร่วม (one stop service) อบต.ห้วยยาง
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ระบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตก่อสร้างฯ

อบต.ห้วยยาง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

อบต.ห้วยยาง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์


 


โดยประชาชนทุกท่าน สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook "งานประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยยาง"


Link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010932122044

slot bonus harian ,, slot bonus harian terbesar , situs slot bonus harian , situs slot bonus harian terbesar , link slot bonus harian , slot bonus harian 100 persen , slot bonus harian 100situs judi slot bonus harian , situs slot depo 50 dapat 50 , slot bonus 100 to 3x , slot bonus 200 di depan , slot bonus new member 100 di awal , slot bonus new member 100 di awal , slot bonus new member , slot bonus 100 di depan , slot bonus 100 to 7x ,slot bonus new member 100 , slot bonus 100 , slot bonus new member 100 di awal to kecil , slot bonus new member 100 di awal to 10x , slot bonus new member 100 di awal to 7x , situs slot bonus new member 100 , slot bonus new member 100 to 10x , slot bonus 500 di depan , slot depo 50 bonus 50 to 5x


 Slot Bonus Unlimited    11/11/2022 9:44:09 AM    (IP : 45.133.176.XXX)
 


 Slot Gacor    11/11/2022 9:38:46 AM    (IP : 45.133.176.XXX)


slot maxwin, situs slot maxwin, link slot maxwin, BO slot maxwin, agen slot maxwin, bandar slot maxwin, daftar slot maxwin, game slot maxwin, main slot maxwin, menang slot maxwin, slot maxwin 2023, situs slot maxwin 2023, BO slot maxwin 2023, bandar slot maxwin 2023, link slot maxwin 2023, game slot maxwin 2023, daftar slot maxwin 2023, main slot maxwin 2023, agen slot maxwin 2023, slot maxwin JP, situs slot maxwin JP, link slot maxwin JP, BO slot maxwin JP, agen slot maxwin JP, Bandar slot maxwin JP, gsnslot


 maxwin JP    11/3/2022 2:20:51 PM    (IP : 104.28.226.XXX)


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน